ระเบียบวิธีวิจัย และการใช้สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

5 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

ชื่อหนังสือ   ระเบียบวิธีวิจัย และการใช้สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง  รังสรรค์ สิงหเลิศ
เลขเรียกหนังสือ  001.42 ร212ร 2558  
สำนักพิมพ์ ทริปเพิ้ล กรุ๊ป
สาระสังเขป หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของผู้เขียน ซึ่งได้พบเห็นกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และหนังสือเล่มนี้ เน้นตัวอย่างการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป