โลกในศตวรรษที่ 21 : กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

9 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

ชื่อเรื่อง   โลกในศตวรรษที่ 21 : กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ =The world in the 21st century :analytical framework of international relations
เลขเรียก  327  จ247ล 2557
ผู้แต่ง  จุลชีพ ชินวรโณ.
สำนักพิมพ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาระสังเขป : "โลกในศตวรรษที่ 21" เป็นโลกของการเปลี่ยนแปลง เป็นโลกของเทคโนโลยีสื่อสารที่รวดเร็วและกระจายเป็นวงกว้าง เชื่อมโยงการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม ระหว่างผู้คน ชุมชน และรัฐ ที่อยู่ห่างไกลกันให้สามารถติดต่อถึงกันและกัน เนื้อหาในเล่มจะทำให้คุณรู้จักกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้แสดงบทบนเวทีระหว่างประเทศที่เป็นรัฐและมิใช่รัฐในมิติต่างๆ ทั้งความร่วมมือ ความขัดแย้ง การดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศในปฏิสัมพันธ์กับรัฐ ความมั่นคงระหว่างประเทศและเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวคิดและแนวศึกษาเด่นๆ ที่ช่วยอธิบายและทำความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ระหว่างประเทศ ที่นับวันจะซับซ้อนและมีพลวัตอย่างยิ่ง