ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร 2560

14 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ
ชื่อหนังสือ  ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร 2560
ชื่อผู้แต่ง   พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล
เลขเรียกหนังสือ   336.2  พ214ภ 2560
สำนักพิมพ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สาระสังเขป หนังสือ "ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร 2560" เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาทางด้านภาษีอากรไว้ครบถ้วน ทันสมัย และสมบูรณ์ที่สุด ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เพื่อใช้สำหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป อาทิ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40 (1) คือเงินได้เนื่องจากค่าจ้างแรงงาน มาตรา 40 (2) คือเงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือจากการรับทำงานให้ และมาตรา 40 (3) คือเงินได้เฉพาะค่าลิขสิทธิ์ นั้นสามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 หรือไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนค่าลดหย่อนสามารถหักผู้มีเงินได้ คู่สมรส และบุตรในจำนวนเงินที่สูงขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน อัตราภาษีมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดเสถียรภาพยิ่งขึ้น 
    จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ใช้คำอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบทำให้เข้าใจง่ายและศึกษาได้ด้วยตนเอง จึงเหมาะสมสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนิสิต นักศึกษาในสถาบันของรัฐบาล สถาบันของเอกชน สถาบันราชภัฏทุกแห่ง ผู้ทำงานด้านบัญชี ด้านภาษีอากร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ในท้ายบทของทุกบทมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยให้ผู้อ่านสามารถทบทวนความรู้ได้!