หลักการนำเข้าและส่งออก = Import and export principle

4 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ
ชื่อหนังสือ หลักการนำเข้าและส่งออก = Import and export principle
ชื่อผู้แต่ง คำนาย อภิปรัชญาสกุล.
เลขเรียกหนังสือ 382  ค225ห 2560
สำนักพิมพ์ บริษัทโฟกัสมีเดีย
 
สาระสังเขป หลักการนำเข้า และส่งออก เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยวิชานี้ครอบคลุมบทเรียน 9 บทเรียน ดังต่อไปนี้ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยสำหรับการส่งออกและนำเข้าสินค้า ระเบียบปฏิบัติในการส่งออกสินค้า ?เงื่อนไขทางการค้า ระเบียบปฏิบัติในการนำเข้าสินค้า มาตรการด้านภาษีอากรในการส่งออกและนำเข้าสินค้า เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศการเงินสำหรับการนำเข้าและส่งออก