ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่สำรวจรายชื่อหนังสือตามมาตรฐานหลักสูตร (1 รายวิชา : 1 ตำราหลัก) ครั้งที่ 1/63

22 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

          ด้วยศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร เพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตร และมีหนังสือหรือตำราเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกหลักสูตร ซึ่งได้กำหนดไว้ตามประกาศ เรื่อง ระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานหลักสูตร (1 รายวิชา : 1 ตำราหลัก)

          รายละเอียดดังนี้

1. ขอความอนุเคราะห์ประธานหลักสูตรหรือตัวแทนหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ เพื่อสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 1/63 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. – 11.00 น. ห้องประชุม 2 หูเตี๋ย อาคาร 24

2. ขอความอนุเคราะห์ประธานหลักสูตรหรือตัวแทนหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร์ เพื่อสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 1/63 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. – 15.00 น. ห้องประชุม จำปูรี ชั้น 3 อาคาร 24 

3. ขอความอนุเคราะห์ประธานหลักสูตรหรือตัวแทนหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  เพื่อสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 1/63 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. – 11.00 น. ประชุมอาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 05-108 

4. ขอความอนุเคราะห์ประธานหลักสูตรหรือตัวแทนหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ  เพื่อสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 1/63 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. – 15.00 น. ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 5 อาคาร 23  

        และขอให้ส่งผลการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ ภายในวัน 31 มกราคม 2563 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทาง   อีเมล [email protected] เบอร์ภายใน 23400 หมายเลขโทรศัพท์ 0862921672 หรือ LINE : ID 0862921672

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด