ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564

29 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2564 นางสาวนูสีลา ยูมะโซ ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อติดตามการดำเนินงาน และกำหนดส่งรายงานประเมินการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1/2564 ให้หัวหน้างานและรองในกำกับตรวจสอบ และให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 4 คน