ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย : เอกสารการสอนชุดวิชา 21004 หน่วยที่ 8-15 = family studies and early childhood development

5 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

ชื่อหนังสือ  ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย : เอกสารการสอนชุดวิชา 21004 หน่วยที่ 8-15 = family studies and early childhood development
ชื่อผู้แต่ง  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
เลขเรียกหนังสือ 372.21 ม192ค 2558
สำนักพิมพ์  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาระสังเขป   ความหมายและความสําคัญของครอบครัว ครอบครัวศึกษากับการเรียนรู้ทักษะชีวิตครอบครัว พัฒนกิจและบทบาทของครอบครัวในระยะที่มีบุตรในช่วงปฐมวัย หลักการและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การประเมินสภาพปัญหาของ ครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแนวทางชวยเหลือ การนํานวัตกรรมการใช้ชีวิตครอบครัวมาใช้ในการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย ในเรื่องการใช้วินัยเชิงบวกในครอบครัว การส่งเสริมสุขภาวะครอบครัว การสื่อสารเพื่อสัมพันธภาพที่ดี ในครอบครัว การเสริมสร้างคุณค่าและคุณธรรมในครอบครัว การเผชิญภาวะวิกฤติในครอบครัว และการเสริมพลัง ครอบครัว