ติดต่อเรา

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 073-299675 ต่อ 23300
อีเมล [email protected]