นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวง ร.๑๐

7 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) KING