วันอนุรักษ์น้ำโลก

22 มีนาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) วันสำคัญ

วันน้ำโลก (World Day for Water) 

        ตรงกับวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกๆ ปี และอาจจะก่อให้เกิดการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น จึงได้มีการประกาศจาก สมัชชาสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 1992 ว่า ให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันน้ำโลก” หรือ “World Day for Water)เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติ ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำอีกด้วย

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด