ค้นหาแบบพิเศษ

8 ข้อมูล

 • ทั่วไป: ต้องการบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดจะต้องทำอย่างไร?
  เนื้อหา:   สามารถนำหนังสือมาบริจาคได้ที่ห้องสมุดได้เลย หากต้องการหนังสือตอบขอบคุณ ต้องแนบชื่อ ที่อยู่ ผู้ที่บริจาค หนังสือมาด้วย โดยทางสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้ทำหนังสือตอบขอบคุณกลับไปยังผู้บริจาคต่อไป ...
 • Web OPAC: ต้องการยืมหนังสือต่อทำอย่างไร
  เนื้อหา:   การยืมทรัพยากรสารสนเทศต่ออีก 1 ครั้ง ทำได้โดย      1.เข้าสู่เว็บไซต์ opac.yru.ac.th      2.คลิกที่สมาชิก หรือ Member ใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน      3.คลิกเข้าสู่   “รายการยืมและกำหนดส่ง”      4.คลิกเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมต่อ โดยใส่เครื่องหมาย / ที่ช่อง หน้าเลขบาร์โค้ดของหนังสือแต่ละเล่ม คลิกยืมต่อ     5.หากต้องการยืมต่อทุกรายการ ใส่เครื่องหมาย / ที่ช่องด้านบน     6.รายการที่ยืมต่อ วันที่จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ     ...
 • Web OPAC: หนังสือ "เรื่องชีวเคมีประยุกต์" ให้บริการอยู่ชั้นใด หมวดใดค่ะ ?
  เนื้อหา:   หนังสือ "เรื่องชีวเคมีประยุกต์" ให้บริการอยู่ชั้น 4  หมวด 612.015  (ทราบผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยหรือมี ปัญหาในการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ บริการตอบคำถามและ ค้นคว้า ชั้น1 ณ ห้องสมุดได้เลย ทางเรายินดีให้บริการคะ) ...
 • Web OPAC: ทรัพยากรสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง/หัวเรื่อง เกี่ยวกับ หอย/โรคติดเชื้อ มีให้บริการในห้องสมุดหรือไม่อย่างไร ?
  เนื้อหา: มีให้บริการทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นผ่านระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บ OPAC  http://opac.yru.ac.th/main/index.aspx ตัวอย่าง ค้นคำว่า "หอย" จะพบ ผลลัพธ์การสืบค้นจำนวน 25 ชื่อเรื่อง เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้อง  "โรคติดเชื้อแบคทีเรียในหอยเป่าฮื้อ"         ...
 • ฐานข้อมูลออนไลน์: อยากทราบวิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลค่ะ
  เนื้อหา: ฐานข้อมูลที่สำนักวิทยบริการฯจัดให้บริการปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทยเพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย ...
 • Web OPAC: การจองหนังสือในระบบทำอย่างไรค่ะ
  เนื้อหา: วิธีการจองหนังสือในระบบ OPAC มีวิธีการดังนี้ 1. เข้าสู่ระบบ Log in ในระบบ OPAC 2. ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจอง 3. กดปุ่ม Hold หน้าทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ เป็นอันเสร็จสิ้น หากผู้ใช้บริการนำมาคืนระบบจะแจ้งไปยัง อีเมลของผู้จอง และสามารถมารับได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการ ยืม-คืน ปล.ถ้าหนังสือมีสถานะอยู่บนชั้นไม่สามารถจองได้ ...
 • วารสาร: สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง
  เนื้อหา: 1.แบบฟอร์มแนะนำหนังสือในเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://aritc.yru.ac.th/ 2.ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โทรศัพท์ 073-299675 ต่อ 23400 ...
 • วารสาร: ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร
  เนื้อหา:   1.ติดตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด บอร์ดคณะ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆในมหาวิทยาลัยฯ   2.เฟซบุ๊คสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   3.เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

คำที่นิยมค้นหามากที่สุด:

10 คำถามยอดนิยม RSS

 1. สามารถแนะนำวารสารเข้าห้องสมุดได้ช่องทางใดบ้าง (8312 ครั้ง)
 2. ต้องการติดตามข่าวกิจกรรมของงานวารสาร (8219 ครั้ง)
 3. จำนวนวารสารที่สามรถยืมไปถ่ายเอกสารได้ (8012 ครั้ง)
 4. ห้องวารสารเปิดให้บริการเวลาใด (8011 ครั้ง)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (7967 ครั้ง)
 6. งานวารสารมีให้บริการอะไรบ้าง (7927 ครั้ง)
 7. วิธียืมวารสารไปถ่ายเอกสาร (7924 ครั้ง)
 8. ต้องการค้นหารายชื่อบทความในวารสาร (7892 ครั้ง)
 9. ยืมวารสารไปอ่านได้หรือไม่ (7869 ครั้ง)
 10. หากส่งวารสารเกินกำหนดส่ง (7865 ครั้ง)

5 คำถามล่าสุด RSS

 1. ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ OPAC ได้ (2018-09-10 14:33)
 2. ตรวจสอบระบบ Walai autoLib ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (2018-09-10 14:31)
 3. เพิ่มช่องทางการสืบค้นในแต่ละขั้นตอนให้หลากหลายช่องทาง (2018-09-10 12:56)
 4. อยากให้มีรูปปกหนังสือ เพื่อะดวกต่อการค้นหาตัวเล่ม (2018-09-10 10:44)
 5. วิธีการหาวารสารบนชั้น (2017-03-24 12:50)

ปักหมุด FAQs