ACS Journal

21 มิถุนายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลออนไลน์

ACS Journal

   ACS Journal : American Chemical Society Journal (ACS)  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความและงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน

URL : http://pubs.acs.org