อบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate

25 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 20-24 ก.ค.63 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate ที่มีการปรับโปรแกรมจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 2.0 เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate ที่รองรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 3 คน และมีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 14 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-304 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ