ประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

8 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๖๔ นางสาวจารุณี การี รองผู้อำนวยสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการฯ เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น ๖ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงาน และร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรงานบริการฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๑ คน