โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “อบรมการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามมาตรฐาน APA ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี”

4 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “อบรมการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามมาตรฐาน APA ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถและความเชียวชาญในเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่งรก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏยะลา

กิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 7 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 13/01/2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 18 คน

ครั้งที่ 2 วันที่ 14/01/2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 18 คน

ครั้งที่ 3 วันที่ 19/01/2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 18 คน

ครั้งที่ 4 วันที่ 20/01/2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 18 คน

ครั้งที่ 5 วันที่ 27/01/2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองฯ จำนวน 25 คน

ครั้งที่ 6 วันที่ 03/02/2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 36 คน

ครั้งที่ 7 วันที่ 03/02/2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. หลักสูตรชีววิทยาจำนวน 26 คน

รวมทั้งสิ้น 159 คน