อบรมโครงการพัฒนาระบบการจัดการสภาพแวดล้อม Green University

4 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

         ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบการจัดการสภาพแวดล้อม Green University เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดอบรมโครงการดังกล่าว  ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็นตัวแทนนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรละ 1 คน จำนวน 26 คน และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 38 คน  วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์ธรรมชาติและการลดใช้พลังงานในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และการเข้าสู่การเป็น Green University ของมหาวิทยาลัย
       การจัดอบรมในครั้งนี้ทางศูนย์บรรณสารสนเทศได้รับเกียรติจาก คุณนพดล ดาด๊ะ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา มาเป็นวิทยากรให้