การอบรมกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสีเขียว หัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินห้องสมุดสีเขียว

4 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการอบรมกิจกรรม พัฒนาห้องสมุดสีเขียว หัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินห้องสมุดสีเขียว ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีวิทยากร คุณวีณา ฤทธิ์รักษา หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร และคณะทำงานจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อม สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินห้องสมุดสีเขียว และเพื่อให้บุคลากรห้องสมุดและผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม