การดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น: ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้

3 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 พ.ย. 2564 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เป็นประธานเปิดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เรื่อง การดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก : ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ บุคลากรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 94 คน  ทั้งนี้เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ 2565 และเพื่อพัฒนาผลการเรียนของโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป