กิจกรรมอบรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

22 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แก่ครูกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยเป้าหมายสำคัญของกิจกรรม คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีครูจำนวน 41 คน จาก 24 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
          นอกจากนี้ยังมีกำหนดจัดกิจกรมอบรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาาระดับชาติ (O-NET) แก่นักเรียนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษในเดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565