รับบริจาคหนังสือผลงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)

5 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้  ได้บริจาคหนังสือผลงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
โดย เครือข่ายภาคใต้ตอนบน เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง และเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษา ภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) จำนวน 2 ชื่อเรื่อง 4 เล่ม ได้แก่  ทรัพยากรสัตว์ภาคใต้ และส้มแขก (Bindle berry) เพื่อเผยแพร่และบริการแก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ