การประกาศผลรางวัล โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565

5 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประกาศผลรางวัล
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรมยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก
กิจกรรม ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศมารับทุนการศึกษา ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเซอรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด