พิธีปิดกิจกรรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้

8 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 เมษายน 2565  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีปิดกิจกรรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมเซอรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีปิด และอาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวรายงานผลสรุปการดำเนินงานกิจกรรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้รับเกียรติจากพันตำรวจโท รังษี ปุริสาร ผู้บัญชาการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 442 ผศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร และผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ชินวัจน์ งามวรรณากร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีปิดในครั้งนี้  
ภายในกิจกรรมได้มีการมอบรางวัลจำนวน 4 ประเภท ได้แก่ รางวัลโรงเรียนที่ได้คะแนน O-NET สูงสุด รางวัลนักเรียนที่ได้คะแนน O-Net สูงสุด รางวัลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการติวออนไลน์ดีเด่น และรางวัลครูส่งเสริมการติวออนไลน์ดีเด่น ซึ่งรางวัลต่าง ๆ ได้มอบแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้แก่  ครูและนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนใต้ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สามารถโหลดภาพเพื่อเติม ได้ที่
https://yruacth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/samri_w_ms_yru_ac_th/EgJSn5TJtR5EovpYkkIz_2MB0LAbo4x3VCo3oy9s4Z7b9Q?e=cZwsdQ