ประชาสัมพันธ์บริการยืมระหว่างห้องสมุด/สืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการจากฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด

25 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์บริการยืมระหว่างห้องสมุด/สืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการจากฐานข้อมูลออนไลน์
การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด/สืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการจากฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด
1. ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน https://bit.ly/2YsqJgt
2. เจ้าหน้าที่บริการจัดหาวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการจากฐานข้อมูลออนไลน์ให้เฉพาะ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
3. เจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามเบอร์ และอีเมลที่ท่านแจ้งไว้
4. จัดส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางเมลที่ท่านแจ้งมาเท่านั้น
5. ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการที่เบอร์ 0877579944 หรือ LINE ID: uauis99