ห้องสมุดให้บริการห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

13 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ถึงคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา มรย. ห้องสมุดให้บริการห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ให้บริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) สามารถจองห้องศึกษาค้นคว้าได้ที่ booking.yru.ac.th (และสามารถจองผ่านสมาร์ทโฟนได้) พร้อมดูขั้นตอนการจองห้องศึกษาค้นคว้าตามเอกสารแนบ