ประชาสัมพนธ์ แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

1 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
THE WINDOW BANK UNIVERSITY
แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ งานวิจัย (Research) วิทยานิพนธ์ (Thesis) บทความวิจัย เอกสารการสอน หนังสือ/ตำราการสอน VDO สื่อการสอน VDO กิจกรรม รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ รูปถ่าย และ MOU จากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ http://wb.yru.ac.th