ประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ

13 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ (11 พ.ค. 66) อาจารย์อารยา ชินวรโกมล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ วาระ 1.การจัดกิจกรรมในงานกาชาด 2.ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงแก้ไข และจะร่างใหม่ในบางประเด็นที่ยังไม่มีประกาศ ระเบียบ   โดยมีบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 คน ณ ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา