บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ลงพื้นที่พัฒนาห้องสมุดให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

17 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                 เมื่อวันที่ 11-14 กันยายน 2566 นางสาวนูสีลา ยูมะโซ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ นายอิสรา แสงสุวรรณ รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ และนายธนภัทร นาคิน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ บ้านลีนานนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท4 บ้านวังไทร หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา