จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำเสนอข้อมูลเสมือนสุด COOL แบบ METAVERSE ผ่าน SPATIAL.IO"

15 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 พ.ย. 2566 ทางทีมศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การนำเสนอข้อมูลเสมือนสุด COOL แบบ METAVERSE ผ่าน SPATIAL.IO"  โดยมีประสงค์เพื่อพัฒนาห้องสมุดปัจจุบันให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล เพื่อเป็นหน่วยงานในการพัฒนาและเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ต มีการนำเสนอข้อมูลโดยผสานเทคโนโลยีแห่งโลกเสมือน ที่สร้างสิ่งแวดล้อมของโลกจริง ๆ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้ามามีปฏิสัมพันธ์และทำกิจกรรมร่วมกันผ่านตัวตนที่เป็นอวตาร (Avatar) ในรูปแบบกราฟิก 3 มิติ โดยมี คุณภูริเดช หอมจันทร์ และคุณวันชนะ พรหมทอง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ มีบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 9 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-304 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏยะลา