American Corner Yala จัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดนตรี Hip Hop

27 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (26 มิ.ย.67) American Corner Yala ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาฯ ได้จัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดนตรี Hip Hop โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถานทูต คณาจารย์ บุคลากร ทีมงาน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร Mr. Jason R. Levine หรือ Fluency MC ณ ชั้น 2 ห้อง American Corner อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ที่จะช่วยสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ประกอบกับชุมชนของเราไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ไม่ได้มีชาวต่างชาติที่จะให้นักเรียนหรือนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตรง อีกทั้งในปัจจุบัน การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารค่อนข้างเยอะขึ้น ดังนั้นหน่วยงานของเราได้มีโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมลักษณะดังกล่าวแล้ว จึงอยากสนับสนุนและแบ่งปันให้คนในพื้นที่ได้เข้ามาเรียนรู้และทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น