ประชุมศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2567

27 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (27 มิ.ย. 67) ผศ.อารยา ชินวรโกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ  ครั้งที่ 6/2567 เรื่อง เรื่องแนวปฏิบัติระเบียบการลา  ระบบมอบหมายและการติดตามการปฏิบัติงาน TAT การติด TAG หนังสือ ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ Radio Frequency Identification(RFID) โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 คน ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา