บริการทำบัตรสมาชิกห้องสมุด

6 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) การให้บริการ

บริการทำบัตรสมาชิกห้องสมุด


บริการของห้องสมุด ซึ่งเป็นการระบุเอกลักษณ์ของสมาชิกห้องสมุด เพื่อให้สมาชิกได้รับบริการของห้องสมุด และเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และเป็นกฎระเบียบของศูนย์บรรสารสนเทศ

 

หลักฐานประกอบการทำบัตรสมาชิก

1. อาจารย์/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ /ลูกจ้างชั่วคราว

   1.1 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

   1.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. บุคคลภายนอก

    2.1   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

    2.2   กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

   2.3   รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

    2.4   ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

                                 ค่าสมาชิก                     200         บาทต่อ 1 ภาคเรียน

                                 ค่าทำบัตรสมาชิก             50          บาท

                                 ค่าประกันของเสียหาย     500         บาทต่อ 1 ภาคเรียน

                                 รวม                             750        บาท

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด