ภาระกิจของหน่วยงาน

1 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ภาระกิจหน่วยงาน
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
 
          ศูนย์บรรณสารสนเทศเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้กำกับดูแลและมีผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศเป็นผู้บริหาร  มีการจัดการบริหารงานแบ่งเป็น 3 งาน คืองานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา แบ่งงานในหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ดังนี้
          1. งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ 
                    1.1 หน่วยบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
                              1.1.1 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
                              1.1.2 บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด
                              1.1.3 อบรมนักศึกษาใหม่
                              1.1.4 จัดทำสถิติการบริการห้องสมุด
                              1.1.5 ประชาสัมพันธ์งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
                    1.2 หน่วยบริการตอบคำถามและค้นคว้า
                              1.2.1 บริการตอบคำถาม
                              1.2.2 บริการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ
                    1.3 หน่วยจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
                              1.3.1 การจัดชั้นหนังสือ
                              1.3.2 ตรวจสอบชั้นหนังสือ
                    1.4 หน่วยสารสนเทศพิเศษ
                              1.4.1 หนังสือ Set Corner
                              1.4.2 American Corner
                              1.4.3 CD-ROM
                              1.4.4 หอจดหมายเหตุ 
          2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
                    2.1 หน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
                    2.2 หน่วยวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการ
                    2.3 ดรรชนีวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
                    2.4 หน่วยบันทึกและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
                    2.5 หน่วยซ่อมและบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ
          3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
                    3.1 หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
                              3.1.1 งานบริการสารสนเทศ
                              3.1.2 งานควบคุมระบบและซ่อมบำรุง
                              3.1.3 งานส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    3.2 หน่วยผลิตและพัฒนาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
                              3.2.1 งานผลิตสารสนเทศ
                              3.2.2 งานพัฒนาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
                    3.3 หน่วยพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิตอล
                              3.3.1 งานระบบแม่ข่ายห้องสมุดดิจิตอล
                              3.3.2 งานพัฒนาระบบ
การเข้าใช้บริการ เวลาการให้บริการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
          1. การเข้าใช้บริการ ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
                    1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
                    2. นำของมีค่าติดตัวไปด้วยเสมอ หากสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ
                    3. ไม่ส่งเสียงดัง หรือทำการใดๆ รบกวนผู้อื่น
                    4. ห้ามนำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด
                    5. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุด หรือบริเวณห้องสมุดโดยเด็ดขาด
                    6. ห้ามทำลายทรัพยากรสารสนเทศ หรือทรัพย์สินของห้องสมุดโดยเด็ดขาด 
                    7. ห้ามนำทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุด โดยมิได้ยืม
                    8. การใช้บริการห้องสมุดต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา
                    9. ห้ามแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในเชิงชู้สาว
                    10. ไม่นำสิ่งผิดกฎหมาย อาวุธ วัตถุไวไฟไปในห้องสมุด และห้องมุดไม่รับฝากสิ่งของเหล่านี้
                    11. ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อตักเตือนจากบุคลากรในห้องสมุด
                    12. ห้ามเคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนได้รับอนุญาต
                    13. ช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องสมุด
          2.  เวลาการให้บริการ ดังต่อไปนี้
          เปิดภาคการศึกษา
                    วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.
                    วันเสาร์ – อาทิตย์ 8.30 - 16.30 น.
          ภาคฤดูร้อน
                    วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.
                    วันเสาร์ – อาทิตย์ 8.30 - 16.30 น.
                    วันนักขัตฤกษ์ และวันที่มหาวิทยาลัยประกาศหยุดงดการเรียนการสอน ห้องสมุดงดบริการ
ทรัพยากรแต่ละชั้นของห้องสมุด
          ชั้น 1 
                    - บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
                    - บริการตอบคำถามและค้นคว้า
                    - แนะนำหนังสือใหม่ในตู้โชว์
                    - มุมตลาดหลักทรัพย์ / Set Corner
                    - มุมคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้น
                    - บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน Web OPAC
                    - บอร์ดประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์
                    - มุมนิทรรศการต่างๆ
                    - หอประวัติมหาวิทยาลัย
          ชั้น 2 
                    - บริการห้องค้นคว้า 201-202
                    - บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
                    - ห้อง American Corner 
                    - ห้องงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
          ชั้น 3 
                    - บริการห้องค้นคว้า 301-311
                    - บริการหนังสือทั่วไปหมวด 000-500
          ชั้น 4 
                    - บริการห้องค้นคว้า 401-409
                    - บริการหนังสือทั่วไปหมวด 600-900
          ชั้น 5 
                    - บริการห้องราชภัฏ (ห้อง Edutainment)
                    - วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสืออ้างอิง และหนังสือบริจาค
                    - ห้องสมุดนิติศาสตร์
                    - ห้องค้นคว้า 501-504
          ชั้น 6 
                    -  บริการห้องประชุม
                    -  บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ซีดีภาพยนตร์)
                    -  มุมดูหนัง
                    - ห้องบูรณาการการศึกษา
การยืมและรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ
          1. ห้องสมุดหยุดให้บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และห้องมัลติมีเดีย ตั้งแต่เวลา 16.15 น. เป็นต้นไป
          2. ผู้มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่
                    2.1 บุคลากรของมหาวิทยาลัย
                    2.2 นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน
                    2.3 บุคคลภายนอกที่เป็นสมาชิก
          3. ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่
                    3.1 หนังสืออ้างอิง
                    3.2 วารสารหนังสือพิมพ์
                    3.3 หนังสือวิจัย
                    3.4 หนังสือวิทยานิพนธ์
                    3.5 โครงการพิเศษ
                    3.6 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโสตทัศนวัสดุที่ห้องสมุดระบุไม่ให้ยืม
          4. การยืมทรัพยากรสารสนเทศ
                    4.1 สมาชิกต้องมาติดต่อด้วยตนเองพร้อมบัตรสมาชิก และทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืม
                    4.2 ห้ามนำทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาต
                    4.3 ห้องสมุดสงวนสิทธิ์การให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศในกรณีที่สมาชิก ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ หรือค้างส่งค่าปรับเกิน 7 วัน
                    4.4 การยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ สามารถยืมต่อในระบบได้ 1 ครั้งเท่านั้น
                    4.5 สิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
                              4.5.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถยืมได้ ดังนี้
                                        4.5.1.1 หนังสือยืมได้ไม่เกิน จำนวน 7 เล่ม ๆ ละ 7 วัน
                                        4.5.1.2 สื่อมัลติมีเดีย ยืมได้ไม่เกินจำนวน 3 เรื่องๆ ละ 3 วัน
                              4.5.2 นักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สามารถยืมได้ ดังนี้
                                        4.5.2.1 หนังสือยืมได้ไม่เกิน จำนวน 15 เล่ม ๆ ละ 15 วัน
                                        4.5.2.2 สื่อมัลติมีเดีย ยืมได้ไม่เกินจำนวน 3 เรื่องๆ ละ 3 วัน
                              4.5.3 บุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุน สามารถยืมได้ ดังนี้
                                        4.5.3.1 หนังสือยืมได้ไม่เกิน จำนวน 20 เล่ม ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา
                                        4.5.3.2 สื่อมัลติมีเดีย ยืมได้ไม่เกินจำนวน 3 เรื่องๆ ละ 3 วัน
                              4.5.4 บุคคลภายนอก สามารถยืมได้ ดังนี้
                                        4.5.4.1 หนังสือยืมได้ไม่เกิน จำนวน 7 เล่ม ๆ ละ 7 วัน
                                        4.5.4.2 สื่อมัลติมีเดีย ยืมได้ไม่เกินจำนวน 3 เรื่องๆ ละ 3 วัน
          5. การคืนทรัพยากรสารสนเทศ
                    5.1 การให้บริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ ในเวลาปกติสามารถส่งคืนได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดหรือบรรณารักษ์
                    5.2 การให้บริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศนอกเวลาราชการ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
                    5.2.1 ยื่นทรัพยากรสารสนเทศลงในช่องนอกเวลา
                    5.2.2 ตรวจสอบการคืนหนังสือจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือบรรณารักษ์ในวันถัดไป
                    5.3 ต้องคืนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิก หรือเมื่อพ้นสถานภาพการเป็นสมาชิกแล้วแต่กรณี
                    5.4 จะต้องคืนทรัพยากรสารสนเทศภายในวันและเวลาที่กำหนด 
การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของห้องสมุด
          ข้อ 1 อัตราค่าสมัครสมาชิกห้องสมุดสำหรับบุคคลภายนอก 
                    (1) สำหรับบุคคลภายนอกประเภทบุคคลทั่วไป หรือบุคคลจากหน่วยงานอื่น ค่าบำรุงห้องสมุด 200 บาทต่อปี 
                    (2) สำหรับบุคคลภายนอกประเภทนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ค่าบำรุงห้องสมุด 100 บาทต่อปี 
                    (3) สมาชิกห้องสมุดสำหรับบุคคลภายนอกจะต้องชำระค่าประกัน 500 บาท โดยจะได้รับ คืนเมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิก ทั้งนี้ต้องไม่ปรากฏความเสียหายต่อทรัพยากรสารสนเทศ
          ข้อ 2 อัตราค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศล่าช้าเกินกำหนด
                    (1) อัตราค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไปเกินกำหนดเวลา อัตราค่าปรับวันละ 5 บาท/รายการ
                    (2) อัตราค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไปถ่ายเอกสารเกินกำหนดเวลา อัตราค่าปรับชั่วโมงละ 5 บาท/รายการ
                    (3) ในการคำนวณค่าปรับกรณีส่งคืนเกินกำหนดเวลาตามข้อ 2 (1) (1) ให้คิดคำนวณอัตราค่าปรับ ไม่เกินอัตราค่าปรับรวมดังต่อไปนี้
                              1) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้ชำระค่าปรับรวมไม่เกิน 500 บาท 
                              2) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้ชำระค่าปรับรวมไม่เกิน 1,500 บาท
                              3) สำหรับบุคคลภายนอกให้ชำระค่าปรับรวมไม่เกิน 2,000 บาท
                              4) การนับวันเพื่อคิดคำนวณค่าปรับให้นับทุกวันตามปีปฏิทินรวมวันหยุดราชการในระหว่างวันดังกล่าวด้วย
          ข้อ 3 ในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหาย ผู้ยืมต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีชนิด ประเภท ความทันสมัย และคุณภาพอย่างเดียวกันหรือดีกว่า หรืออาจชำระเงินเป็นสองเท่าของราคาทรัพยากรสารสนเทศหรือตามราคาประเมินที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดกำหนด พร้อมทั้งชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางเทคนิคของห้องสมุดเป็นเงินจำนวน 50 บาท/รายการ ทั้งนี้การวินิจฉัยสภาพของทรัพยากรสารสนเทศ การกำหนดราคาและค่าใช้จ่ายให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
          ข้อ 4 สมาชิกห้องสมุดและหน่วยงานภายนอกที่ขอใช้บริการเป็นกรณีพิเศษ ต้องปฏิบัติตามประกาศของห้องสมุดโดยเคร่งครัด ในกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการ หรือผู้ซึ่งผู้อำนวยการมอบหมายวินิจฉัยดำเนินการตามสมควรทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
          ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาตามประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและการวินิจฉัยนั้นเป็นที่สิ้นสุด