รางวัลบุคคลดีเด่นด้านบริการวิชาการ 2562

8 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลที่ได้รับ

รางวัลบุคคลดีเด่นด้าน "บริการวิชาการ"

ได้แก่นางสาว ซูฮัยลาร์ อาม๊ะ

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ