บุคลากร

นางสาวจารุณี การี
(รองผู้อำนวยสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23301)

อีเมล์ : [email protected]


นายอิสรา แสงสุวรรณ
(หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23302)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

การให้บริการตอบคำถามและการบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ 

นางสาวชัญญานุช เปลี่ยนบำรุง
(ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23300)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวกามารีเย๊าะ ยาโม
(ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23304)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

การจัดระบบชั้นหนังสือ

นางสาวพัครู ดีเยาะ
(ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23303)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

การจัดบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและแนะนำวารสารที่น่าสนใจ

นายซัมรี วาเตะ
(เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23305)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

บริการสื่อ Edutianment/ห้องประชุม ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาคอมพิวเตอร์และโสตนูปกรณ์

นางสาวชุลี สุวรรณเรือง
(ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299675 (23300)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ