ประวัติความเป็นมา

19 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

   งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศเป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภาระงานในการให้บริการต่างๆ ที่ทางศูนย์บรรณสารสนเทศต้องจัดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่เป็นนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งบุคลากรภายนอก

การให้บริการของงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ มีดังนี้

   1. การบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

   2. การบริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

   3. การจัดระบบชั้นทรัพยากรสารสนเทศ

   4. การจัดทำสถิติการบริการห้องสมุด

   5. การประชาสัมพันธ์งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

   6. การควบคุมและการจัดระบบชั้นทรัพยากรสารสนเทศ

   7. การติดตาม ทวงทรัพยากรสารสนเทศ

   8. การให้บริการห้องศึกษาค้นคว้า

   9. การจัดบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและแนะนำวารสารที่น่าสนใจ

   10. การจัดนิทรรศการ

   11. การคัดเลือกวารสารรวมเล่มและเข้าเล่มวารสารฉบับล่วงเวลา

   12. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร  

   13. การให้บริการห้องประชุม และห้องรับรอง

   14. การให้บริการสื่อ edutainment

   15. การให้บริการตอบคำถามและการบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์

   16. การจัดทำหอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   17. การวิเคราะห์และการลงรายการบรรณานุกรมสื่อโสตทัศน์

   18. การบริการให้คำปรึกษาในการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม