ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

19 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา 

         " แหล่งเรียนรู้ทันสมัย  ใส่ใจบริการ พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ "

 

วิสัยทัศน์ 

        ศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยตามมาตรฐานห้องสมุระดับอุดมศึกษา มีการบริการที่ดี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ของมหาวิทยาลัยและประชากรในท้องถิ่น

 

พันธกิจ 

        ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย

1.  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้หลากหลายในรูปของสื่อต่างๆทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

2.  พัฒนาคุณภาพด้านการจัดหา จัดเก็บ บำรุงรักษา และให้บริการอย่างเป็นระบบ

3.  ให้บริการด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ

4.  พัฒนาระบบเครือข่ายระหว่างห้องสมุดสำนักวิทยบริการฯ อุดมศึกษาเพื่อช่วยในการสืบค้นและการใช้ทรัพยากรร่วมกันบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.  บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.  การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร

 

วัตถุประสงค์

1.  เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

2.  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีคุณภาพ

3.  ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

4.  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อเป็นแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5.  เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.  มีระบบเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน