บริการทำบัตรสมาชิกห้องสมุด

17 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) การให้บริการ

บริการของห้องสมุด ซึ่งเป็นการระบุเอกลักษณ์ของสมาชิกห้องสมุด เพื่อให้สมาชิกได้รับบริการของห้องสมุด และเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และเป็นกฎระเบียบของศูนย์บรรสารสนเทศ

หลักฐานประกอบการทำบัตรสมาชิก
1. อาจารย์/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ /ลูกจ้างชั่วคราว
   1.1 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
   1.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. บุคคลภายนอก
    2.1   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    2.2   กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
    2.3   รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
    2.4   ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

                                 ค่าสมาชิก                   200         บาทต่อ 1 ภาคเรียน

                                 ค่าประกันของเสียหาย    500         บาทต่อ 1 ภาคเรียน

 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด