การจัดอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์

17 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถและความเชียวชาญในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏยะลา

          กิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 5 ครั้ง ดังนี้

              ครั้งที่ 1 วันที่ 08/01/63 หลักสูตรจุลชีววิทยา จำนวน 24 คน

              ครั้งที่ 2 วันที่ 09/01/63 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 29 คน

              ครั้งที่ 3 วันที่ 10/01/63 หลักสูตรการเงินและการธนาคาร จำนวน 38 คน

              ครั้งที่ 4 วันที่ 15/01/63 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 21 คน

              ครั้งที่ 5 วันที่ 17/01/63 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 40 คน

          รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 152 คน