การจัดกรรมอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์

18 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถและความเชียวชาญในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่ง รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏยะลา

          กิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 5 ครั้ง ดังนี้

              ครั้งที่ 1 วันที่ วันที 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 18 คน

              ครั้งที่ 2 วันที่ วันที 22 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 18 คน

              ครั้งที่ 3 วันที่ วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตรฟิสิกส์ จำนวน 20 คน

              ครั้งที่ 4 วันที่ วันที่ 27 มกราคม 2564  เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองฯ จำนวน 25 คน

              ครั้งที่ 5 วันที่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรชีววิทยา จำนวน 26 คน

          รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 97 คน