ประชาสัมพันธ์ทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

1 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

  • ชื่อฐานข้อมูลฯ “ ProQuest One Business ”
  • URL Link:     https://trials.proquest.com/access?token=mmTJTsqCOBCXBRNytAzibnuvs
  • Abstract :  ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเรียนการสอนและใช้งานที่ครอบคลุมทุกด้านและสมบูรณ์ที่สุดเพียงแหล่งเดียว ด้านการบริหารธุรกิจ อาทิ ข่าว (News) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) วารสารวิชาการ (Journals) นิตยสาร (Magazines) วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) กรณีศึกษา (Business Cases) รายงานด้านการตลาด/อุตสาหกรรมในแต่ละประเทศ (Market, Country & Industry Reports) รวมถึงวิดีโอ (Videos) จากหลายสานักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีการสืบค้นของ ProQuest ONE Business
  • เข้าทดลองใช้งาน ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.  31 ก.ค. 64  ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถาบันฯ (IP Access via :   202.29.32.0 /24, 202.129.27.0 /24, 58.147.94.*)