ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลออนไลน์ใหม่ (ฟรี!!)

9 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลออนไลน์ใหม่ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บอกรับและให้บริการสืบค้นประจำปีงบประมาณ 2564 
เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 3 ฐาน คือ 1. ฐานข้อมูล Art & Architecture Complete ด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะ  2. ฐานข้อมูล Food Science Source ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร 3. ฐานข้อมูล Legal Source ด้านกฏหมาย