การอบรมโครงการพัฒนาระบบการจัดการสภาพแวดล้อม Green University : กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

9 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ (08 ก.ค.64) เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาระบบการจัดการสภาพแวดล้อม Green University : กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 แบบออนไลน์ผ่านทาง Google meet จัดโดยศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากคุณเจ๊ะมะรูดิง เจ๊ะโซ๊ะ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรหลัก คุณอาดนัน มามะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ และ พ.จ.อ.โมฮำมัดอามีน เจ๊ะเล๊าะ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เป็นผู้ช่วยวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ การอบรมโครงการพัฒนาระบบการจัดการสภาพแวดล้อม Green University : กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินห้องสมุดสีเขียว ให้ผู้บริหาร บุคลากร และแม่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจรวมถึงตระหนักถึงการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิง สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้ ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย จึงดำเนินการการจัดอบรมหลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้นให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้นำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้บริหาร หัวหน้างาน บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ บุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา และแม่บ้านของศูนย์บรรณสารสนเทศ รวมทั้งสิ้น 19 คน