ประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

12 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๖๔ อาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น ๖ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงาน และร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรงานบริการฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น ๙ คน