ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ระบบและกลไกการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา (การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ)

1 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง