ติดต่อเรา

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เบอร์โทร 073-299675 ต่อ 23400