สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

15 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

       วันนี้ 15 มี.ค.64  อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากร ร่วมต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มาเยี่ยมชมห้อง American Corner อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดยอาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผศ.ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และบุคลากร ในการมาเยี่ยมชมครั้งนี้ เพื่อเป็นการทำความรู้จักหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน และบทบาทของการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ