ข่าวกิจกรรม

  • กิจกรรมค่าย Pre- English O-NET Camp

      เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 American Corner Yala ร่วมกับชมรม Smart English Club ได้จัดกิจกรรมค่าย Pre- English O-NET Camp ได้รับเกียรติโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมค่าย Pre- English O-NET Camp นี้ เป็นกิจกรรมกา

แนะนำหนังสือใหม่