ประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

26 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๔ นางสาวจารุณี การี รองผู้อำนวยสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการฯ เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องวารสาร ชั้น ๒ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงาน และร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรงานบริการฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๒ คน