อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบงานเสริม (Optional) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate

2 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบงานเสริม (Optional) และบำรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 คน และมีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกันนี้ได้มีการจัดทำ Focus Group สำหรับผู้ใช้งานระบบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานระบบอย่างคุ้มค่า