โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรมหัวห้อ "จัดรูปแบบวิจัยง่าย ๆ สไตล์เด็กมรย." ปีงบประมาณ 2-2564

29 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรมหัวห้อ "จัดรูปแบบวิจัยง่าย ๆ สไตล์เด็กมรย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถและความเชียวชาญในการจัดรูปแบบวิจัยตามรูปแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดและสามารถสร้างโครงร่างวิจัยอัตโนมัติได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยมีคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่ง รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผ่านโปรแกรม google meet

              ครั้งที่ 1 วันที่ วันที 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรวิทยาการสุขภาพ จำนวน 40 คน

              ครั้งที่ 2 วันที่ วันที 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรภาษาไทย ศศบ. จำนวน 48 คน และหลักสูตรการเงินและการลงทุน  จำนวน 53 คน

              ครั้งที่ 3 วันที่ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรภาษามลายู คบ. จำนวน 32 คน และหลักสูตรชีววิทยาจำนวน 26 คน

             รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 167 คน